Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
86844

HUYỆN THỌ XUÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CT 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Ngày 20/08/2021 08:00:00

HUYỆN THỌ XUÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CT 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

HUYỆN THỌ XUÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CT 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021 Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch, quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến căn bản những vấn đề còn tồn đọng, những nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện, được cán bộ, đảng. viên, Nhân dân quan tâm, đánh giá cao. Tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên.

      

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324155.html

Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017

          Sau 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc thực hiện Chỉ thị đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chuyển biến mạnh mẽ; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được giải quyết kịp thời… Qua đó, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đưa huyện Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019, tạo tiền đề, động lực để Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2025 trở thành 1 trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324156.html

Huyện Thọ Xuân được công nhận huyện Nông thôn mới năm 2019

          Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình thực hiện CT 05 của Bộ CT trên địa bàn huyện cũng còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy chưa chủ động, sáng tạo trong công tác quán triệt triển khai Chỉ thị; chưa  xác định được khâu đột phá gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, còn mang tính thời vụ, nặng về hình thức; nội dung tuyên truyền còn đơn điệu; chưa tạo được sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị;  Việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chưa được tiến hành thường xuyên; công tác khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên gương mẫu có lúc chưa kịp thời; Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng năm tại một số tổ chức cơ sở đảng còn hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chuyên đề chưa được chuẩn bị tốt, chưa gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; nội dung đăng ký học tập làm theo gương Bác còn chung chung, không sát thực, chưa gắn với chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu.  

          Khắc phục những hạn chế trên, đặc biệt phát huy truyền thống vùng quê Cách mạng, trong thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết TW4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần phấn đấu, sáng tạo và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo chuyên đề năm 2021, chủ đề toàn khóa 2021-2025 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo các cấp chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở xác định khâu đột phá và tổ chức thực hiện ở cấp mình, đoàn thể mình theo chuyên đề hằng năm và toàn khóa.         Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324157.html

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CT số 05 của Bộ Chính trị

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324158.html

          Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện 5 tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên huyện Thọ Xuân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan chính quyền; Chỉ thị số 29/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324159.html

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác Hồ được đẩy mạnh

          Song song với đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung và phản ánh kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nêu gương những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, những nhân tố tích cực để kịp thời biểu dương, động viên. Chú trọng việc triển khai, giảng dạy lịch sử địa phương, giảng dạy giáo dục công dân trong chương trình của các cấp học. Thực hiện tốt việc tổ chức giảng dạy về đạo đức, lối sống dành cho học sinh theo bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, xây dựng huyện Thọ Xuân sớm trở thành huyện NTM nâng cao. 

 Lê Hải, Trung tâm VHTT - TT và DL huyện Thọ Xuân

  

HUYỆN THỌ XUÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CT 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Đăng lúc: 20/08/2021 08:00:00 (GMT+7)

HUYỆN THỌ XUÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CT 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

HUYỆN THỌ XUÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CT 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021 Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch, quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến căn bản những vấn đề còn tồn đọng, những nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện, được cán bộ, đảng. viên, Nhân dân quan tâm, đánh giá cao. Tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên.

      

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324155.html

Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017

          Sau 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc thực hiện Chỉ thị đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chuyển biến mạnh mẽ; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được giải quyết kịp thời… Qua đó, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đưa huyện Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019, tạo tiền đề, động lực để Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2025 trở thành 1 trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324156.html

Huyện Thọ Xuân được công nhận huyện Nông thôn mới năm 2019

          Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình thực hiện CT 05 của Bộ CT trên địa bàn huyện cũng còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy chưa chủ động, sáng tạo trong công tác quán triệt triển khai Chỉ thị; chưa  xác định được khâu đột phá gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, còn mang tính thời vụ, nặng về hình thức; nội dung tuyên truyền còn đơn điệu; chưa tạo được sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị;  Việc nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chưa được tiến hành thường xuyên; công tác khen thưởng, biểu dương cán bộ, đảng viên gương mẫu có lúc chưa kịp thời; Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng năm tại một số tổ chức cơ sở đảng còn hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chuyên đề chưa được chuẩn bị tốt, chưa gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; nội dung đăng ký học tập làm theo gương Bác còn chung chung, không sát thực, chưa gắn với chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu.  

          Khắc phục những hạn chế trên, đặc biệt phát huy truyền thống vùng quê Cách mạng, trong thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết TW4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần phấn đấu, sáng tạo và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo chuyên đề năm 2021, chủ đề toàn khóa 2021-2025 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo các cấp chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở xác định khâu đột phá và tổ chức thực hiện ở cấp mình, đoàn thể mình theo chuyên đề hằng năm và toàn khóa.         Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324157.html

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CT số 05 của Bộ Chính trị

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324158.html

          Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện 5 tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên huyện Thọ Xuân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan chính quyền; Chỉ thị số 29/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn.

https://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/636324159.html

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác Hồ được đẩy mạnh

          Song song với đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung và phản ánh kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nêu gương những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, những nhân tố tích cực để kịp thời biểu dương, động viên. Chú trọng việc triển khai, giảng dạy lịch sử địa phương, giảng dạy giáo dục công dân trong chương trình của các cấp học. Thực hiện tốt việc tổ chức giảng dạy về đạo đức, lối sống dành cho học sinh theo bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, xây dựng huyện Thọ Xuân sớm trở thành huyện NTM nâng cao. 

 Lê Hải, Trung tâm VHTT - TT và DL huyện Thọ Xuân

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0237 8933 161
Email: xuanlamubndthohai@gmail.com