Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
86844

ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     ĐẢNG ỦY XÃ THỌ HẢI

                        *  

              Số:.... - NQ/ĐU                          Thọ Hải, ngày ….. tháng 12 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

 

 

Ngày ………, Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIX, đã tổ chức Hội nghị lần thứ ……... Trên cơ sở các báo cáo trình tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid - 19, làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm, thu nhập và sinh hoạt của nhân dân. Song với sự nổ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã đạt được kết quả tích cực. Có 22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu quan trọng. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra việc đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; tổ chức thành công đại hội chi bộ và đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo kế hoạch, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được thể hiện rõ nét.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém đó là: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (sản lượng lương thực; thu ngân sách xã, Giảm số hộ nghèo;). Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; số sản phẩm có thương hiệu ít; công tác tích tụ, tập trung đất đai còn hạn chế; chức năng quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bương lỏng như: quản lý đất đai, khai thác đất cát trên diện tích đất thầu, xây cất mộ không đúng nơi quy định, công tác vệ sinh môi trường.... Tiến độ thực hiện một số công trình chậm, chưa thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng. Một số loại tội phạm còn diễn biến phức tạp …

Những hạn chế, yếu kém có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt; công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực thi công vụ chưa thường xuyên và quyết liệt; một số cán bộ công chức còn né tránh, ngại va chạm khi thực thi nhiệm vụ.

Năm 2021, là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với xu thế phát triển chung của huyện, xã Thọ Hải có những thời cơ thuận lợi mới khi niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận xã hội đối với sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng ủy, chính quyền được củng cố và phát huy. Tình hình kinh tế trong nước có những bước đột phá mới, tốc độ tăng trưởng sẽ đạt cao; nhiều chủ trương, chính sách mới được triển khai và tổ chức thực hiện tạo nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động của đại dịch Covid - 19; Nguồn vốn đầu tư cho phát triển vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, ứng dụng công nghệ, khoa học kỷ thuật, cơ giới hóa, đồng bộ hóa trong sản xuất, kinh doanh phát triển chậm, có nhiều bất cập, số lượng công ty, doanh nghiệp trên địa bàn ít, quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh kém... sẽ là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trước tình hình trên, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân trong xã phải ra sức thi đua, phát huy dân chủ, thực sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

* Chỉ tiêu kinh tế ( 11 chỉ tiêu)        

1. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4.733 tấn;

2. Thu nhập bình quân đầu người: 55.000.000 đồng/người/năm

          3. Thu ngân sách nhà nước tăng 15% chỉ tiêu huyện giao (không tính tiền cấp quyền sử dụng đất).

4. Diện tích trồng trọt tích tụ, tập trung 13 ha;

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm: đạt trên 23.000 con.

6. Sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đạt 36 tấn.

7. Số doanh nghiệp thành lập mới: 03 doanh nghiệp   

8. GPMT khu dân cư thôn Hương 1, Hương 2 và Phấn Thôn: 4,9 ha (Trong đó: chuyển tiếp năm 2020 sang là 2,9 ha, khu dân cư mới Đồng Xép 2ha).

9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM nâng cao 6/6 thôn, đạt 100%.

10. Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021.

11. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%.

* Chỉ tiêu Văn hóa- xã hội (8 chỉ tiêu).

1. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,62%

2. Số hộ nghèo: Giảm 02 hộ

3. Tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 5,5%.

4. Tỷ lệ BHYT đạt từ 97% trở lên

5. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 100 %

6. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng: 100%

7. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt: 90%

8. Tỷ lệ công dân kiểu mẫu: 8%, gia đình kiểu mẫu: 5%

* Chỉ tiêu môi trường(2 chỉ tiêu).

1. Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh: 100% ;

2. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn: 100%%

* Về Quốc phòng - an ninh- giải quyết TTHC

1. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 100%

2. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân huyện giao.

* Về xây dựng Đảng. (2 chỉ tiêu).

 1. Phấn đấu kết nạp từ 1-2 đảng viên mới.

 2. Tỷ lệ chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 80%. Đảng bộ đạt mức HTTNV.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

Năm 2021, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tâm, đó là: Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, kết quả đạt được của xã trong những năm qua; ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực sự trở thành động lực quan trọng cho xã phát triển; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn ; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa chương trình hành động và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết dại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ ngày đầu năm đầu nhiệm kỳ, đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

- Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy các chi bộ triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chương trình. kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để công việc trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ được giao do nguyên nhân chủ quan.

- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND xã, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND xã, tổ chức các kỳ họp, xem xét, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, các cơ chế thuộc thẩm quyền, thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát; Tăng cường giám sát các hoạt động trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của UBND; giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên; giám sát việc thanh toán, quyết toán các công trình và trả nợ xây dựng cơ bản.

- UBND xã: Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của huyện và 4 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2020  theo Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện - xã; Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc, phân rõ việc cho mỗi người gắn với kiểm tra, đôn đốc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo.

- Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

2. Tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; các kế hoạch, đề án cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh covid - 19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế:

- Về phòng chống dịch covid - 19.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch covid -19 với tinh thần chủ độngm tích cực, đồng bộ để kiểm soát tốt tình hình, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới, vừa khôi phục vừa phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch, coi việc kiểm soát tốt dịch là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội .

-  Về khôi phục và phát triển kinh tế:

+ Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện về phát triển nông nghiệp, gắn với xây dựng xã kiểu mẫu, tích cực đưa ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa, đồng bộ hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả vùng rau an toàn, rau nhà lưới, khuyến khích hình thành các mô hình mới gắn với tích tụ ruộng đất, khuyến khích hình thành chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục vận động nhân dân chuyển diện tích trồng mía kém hiệu quả sang những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là HTX nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Phương Hồng, đáp ứng các nhu cầu dịch vụ cho nhân dân.

+ Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công, tập trung nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, thanh toán các công trình, không để nợ kéo dài.

+ Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng thu, chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán 15% trở lên (không tính thu cấp quyền SD đất). Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, thực hiện chi theo dự toán, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

+ Thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, sử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi bừa bãi, xe quá khổ, quá tải, ô nhiễm môi trường; ngăn chặn xây, cất mộ không đúng quy định, xử lý dứt điểm tình trạng xả nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt việc thu gom rác thải trong khu dân cư, thu gom, sử lý bao bì thuốc BVTV ngoài đồng.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội.

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của huyện, của xã, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tuyên truyền. Tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"; nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, tích cực tuyên truyền và chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt Hương ước làng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập phát triển, chất lượng.

- Nâng cao chất lượng hoạt động và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ trạm y tế, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT  từ  97% trở lên.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng, có giải pháp thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm 2 hộ nghèo.

5. Củng cố vững chắc Quốc phòng - an ninh, gữi vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; hoàn thành chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2021.

- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm; tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là những đơn thư tồn tại đọng, kéo dài, không để hình thành các điểm nóng về khiểu kiện đông người, vượt cấp. Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư  kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân của đồng chí bí thư .

6. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45 - CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, trọng tâm là việc rà soát cử tri, lựa chọn nhân sự và tổ chức hiệp thương đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định.

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021; Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2021, trọng tâm là kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026, việc tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận, tổ dân vận thôn, quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, cá đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Xây dựng và triển khai các chương trình phối hợp công tác dân vận với chính quyền, các lực lượng vũ trang; các nhiệm vụ về XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở và các mô hình "dân vận khéo" năm 2021. Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nắm chắc tình hình cơ sở, an ninh nông thôn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các mâu thuẫn tranh chấp, các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.

- UBND xã tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xử lý, kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Kiện toàn, sắp xếp công tác cán bộ sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội LHPN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Làm tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. BCH Đảng bộ xã giao cho Thường trực HĐND, UBND xã chỉ đạo, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, từ đó tổ chức triển khai thực hiện.

2. Cấp ủy các chi bộ, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức mình thật cụ thể, chi tiết thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

3. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, vận động hội viên thi đua, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên ngoài việc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cần phải tăng cường bám sát cơ sở để tập trung chỉ đạo cấp ủy các chi bộ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở thôn để tổ chức thực hiện Nghị quyết.

5. UBKT Đảng ủy, VP Đảng ủy giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Tham mưu cho Ban Thường vụ trong việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết.

 

Nơi nhận:                                                                                                

 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (B/c);                                                       

- Các đ/c ĐUV;

- MTTQ, các đoàn thể CT - XH;

- UBKT, Ban TG, Khối DV ĐU;

- Cấp ủy các chi bộ;

- Lưu VPĐU.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

Hà Đức Hòa

 

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0237 8933 161
Email: xuanlamubndthohai@gmail.com