Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
86844

Danh sách tổ tư vấn điều trị F0 tại nhà

Ngày 04/03/2022 15:04:24

Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà trên địa bàn xã Thọ Hải

UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ THỌ HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  12/QĐ-UBND

 

Thọ Hải, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà trên địa bàn xã Thọ Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỌ HẢI

 

          Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

          Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

          Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19”;

          Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm SARS-COV-2 tại nhà”;

          Căn cứ Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại  nhà;

          Căn cứ Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng;

          Căn cứ Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động;

          Căn cứ Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị;

          Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc Phê duyệt Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn huyện Thọ Xuân;

          Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã, Trưởng trạm y tế  xã.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà trên địa bàn xã Thọ Hải gồm các ông, bà có tên sau:

                   1. Bà Đỗ Thị Thủy                          Trưởng trạm y tế xã       Tổ trưởng

                    2. Bà: Lê Thị Hoa                    Cán bộ Trạm y tế           Tổ viên

                   3. Bà Lê Thị Thủy                             Cán bộ Trạm y tế           Tổ viên

                   4. Bà Lê Thị Hương                 Cán bộ Trạm y tế           Tổ viên

                   5. Bà Lê Thị Ngọc                             Cán bộ Trạm y tế           Tổ viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà:

- Thực hiện theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà; trạm Y tế xã Thọ Hải; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- TT ĐU, HĐND,UBND (B/c);

- Tổ GS, TD người nhiễm covid 19( G/s)

- Tổ giám sát, xã thôn  (T/h);

 - Lưu: VP

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Hữu Quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI

Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà

                        (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND  ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND xã Thọ Hải)

 

Stt

Họ và tên

Số điện thoại

Đơn vị phụ trách

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thủy

0906 249 922

Phụ trách chung

 

2

Lê Thị Hoa

0385 811 962

Thôn Hải Thành + Hải Mậu

 

3

Lê Thị Thủy

0904 767 974

Thôn Phấn Thôn

 

4

Lê Thị Hương

0961 891 415

Thôn Hương 1 + Hương 2

 

5

Lê Thị Ngọc

0789 077 455

Thôn Tân Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN

Quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng

tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã THỌ HẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-UBND

ngày  18  tháng 02 năm 2022 của UBND xã Thọ Hải)

 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, mạnh trên diện rộng tại hầu hết các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, cũng như những diễn biến mới của dịch bệnh trên địa bàn huyện và xã trong những ngày qua. Nhằm giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19, đồng thời chủ động đáp ứng với tình huống dịch bệnh lây lan nhanh ra cộng đồng; UBND xã Thọ Hải ban hành Phương án “Quản lý, theo và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/ nơi cư trú trên địa bàn xã Thọ Hải”, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19 được tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất với dịch vụ y tế, chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cũng như các điều kiện nghỉ ngơi, sinh hoạt tại nơi cư trú để sớm phục hồi sức khỏe.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của người dân về phòng, chống dịch COVID-19 đối với xã hội.

 - Người nhiễm COVID-19 không triệu chứng được quản lý, theo dõi, chăm sóc y tế tại nhà/nơi cư trú theo đúng các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

2. Yêu cầu

- Sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan, đặc biệt là trạm y tế dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND xã và hướng dẫn chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện.

- Nâng cao hiệu quả điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú, giảm thiểu tối đa các trường hợp tử vong.

- Sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị người bệnh COVID-19.

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, lương thực, thực phẩm và các điều kiện phục vụ để chăm sóc tốt nhất cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

- Kích hoạt hoạt động các Trạm Y tế lưu động theo phương châm “4 tại chỗ” tổ chức quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

- Người nhiễm COVID-19 không triệu chứng đủ điều kiện cách ly tại nhà/nơi cư trú được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú; phải chấp hành nghiêm các quy định khi cách ly tại nhà/nơi cư trú.

- Đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID19.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Đối tượng áp dụng:

Người nhiễm COVID-19 không triệu chứng và tại nhà/nơi cư trú đáp ứng các tiêu chí kèm theo.

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn xã Thọ Hải.

3. Thời gian áp dụng:

- Bắt đầu thực hiện từ tháng 02/2022;

- Tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí cách ly người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng.

 4. Đơn vị thực hiện:

- Trạm y tế xã và các bộ phận, các đơn vị được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú (sau đây gọi tắt là Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú).

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã; các tổ giám sát thôn.

- Thành viên BCĐ PCD, Tổ giám sát Covid-19 thôn, Cán bộ, nhân viên trạm y tế và các lực lượng tình nguyện tham gia công tác quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

 III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đối tượng quản lý tại nhà/nơi cư trú, thời gian, điều kiện về cơ sở vật chất

1.1 Đối tượng quản lý tại nhà/nơi cư trú: Người nhiễm COVID-19 cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây sẽ được xem xét quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú:

 a) Tiêu chỉ lâm sàng

- Là người nhiễm COVID-19 (được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm Realtime RT- PCR hoặc xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên).

- Không có triệu chứng lâm sàng (đau họng, ho, sốt, khó thở...); sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2 từ 97% trở lên khi thở khí trời.

- Đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19;

- Trẻ em ≥ 03 tháng tuổi, người lớn < 49 tuổi;

- Chưa phát hiện bệnh lý nền (Danh mục các bệnh lý nền quy định tại Phụ lục 01);

- Không đang mang thai;

- Nếu mới sinh con thì đã được trên 42 ngày.

b) Khả năng người nhiễm COVID-19 tự chăm sóc:

- Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, giặt quần áo, vệ sinh cá nhân. Nếu người nhiễm không có khả năng tự chăm sóc thì gia đình phải có người đủ sức khỏe, có kiến thức phòng, chống dịch COVID-19, chăm sóc người nhiễm để hỗ trợ người nhiễm thực hiện các tiêu chí tại mục này. Chỉ bố trí một người chăm sóc và không thay đổi trong suốt thời gian cách ly để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

- Biết cách đo thân nhiệt.

- Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát. Khi có tình trạng cấp cứu, có sẵn và sử dụng được các phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính...

1.2. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Có nhà riêng dành cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng, có cửa sổ thông thoáng, có nhà vệ sinh riêng, có số điện thoại riêng, có sẵn số điện thoại của cơ sở y tế để liên hệ khi cần thiết.

- Có sẵn dung dịch khử khuẩn tay và bề mặt, nước súc họng hoặc nước muối sinh lý (0,9%).

 - Có các vật dụng tối thiểu: Khẩu trang y tế dùng 1 lần; găng tay y tế (tối thiểu đủ dùng cho người chăm sóc trong 2 tuần); nhiệt kế, máy đo huyết áp; thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy và các túi nilon để lót bên trong thùng.

- Dụng cụ cá nhân dùng riêng cho người nhiễm COVID-19: bàn chải răng, khăn tắm, khăn mặt, chậu tắm, giặt, bộ đồ dùng ăn uống, xà phòng (tắm, giặt), máy giặt (nếu có), dụng cụ phơi, sấy trang phục cá nhân.

- Có một số loại thuốc gồm thuốc nâng cao thể trạng như các loại vitamin, chất dinh dưỡng vi lượng.

1.3. Thời gian cách ly, theo dõi và điều kiện kết thúc cách ly

1.3.1. Thời gian cách ly: Cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú đủ 10 ngày;

1.3.2. Điều kiện kết thúc cách ly

- Không xuất hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh lý COVID-19 trong suốt thời gian cách ly.

- Có kết quả xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên bằng loại Test nhanh đã được Bộ Y tế cấp phép, do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nhiễm COVID-19 thực hiện có sự giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa của nhân viên y tế hoặc xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 10 Âm tính.

 - Người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú 7 ngày tiếp theo sau khi kết thúc thời gian cách ly tại nhà.

 2. Thẩm quyền ra quyết định quản lý, cách ly và điều trị tại nhà/nơi lưu trú: Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm ban hành quyết định quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi cưu trú và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú đối với người nhiễm COVID-19.

3. Quy trình chung về việc tiếp nhận, giải quyết, ban hành quyết định cách ly, theo dõi y tế; kết thúc cách ly, theo dõi y tế đối với người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi cư trú

3.1. Quy trình tiếp nhận, ra quyết định cách ly

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phát hiện có ca dương tính với COVID19, có thông tin tự khai báo y tế, kết quả truy vết của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; trong vòng 30 phút, Tổ thẩm định các điều kiện cách ly tại nhà/nơi cư trú do UBND xã thành lập (hai tổ do hai đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách) đến ngay nhà/nơi lưu trú của các trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú và triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

- Tiến hành thẩm định các điều kiện tại mục 1.1 phần III (theo Phụ lục 05B).

- Tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở vật chất nơi cách ly y tế mà người nhiễm COVID-19 đăng ký (theo Phụ lục 05A).

 - Tiếp nhận Đơn đăng ký cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú; ký các Bản cam kết theo quy định (theo Phụ lục 05A).

- Hướng dẫn người nhiễm COVID-19 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- UBND xã ban hành Quyết định cách ly y tế, điều trị tại nhà/nơi lưu trú đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 nếu Tổ thẩm định xác nhận đạt các điều kiện về tiêu chí lâm sàng và cơ sở vật chất (mẫu quyết định theo Phụ lục 03).

3.2. Quy trình đánh giá, kết thúc cách ly: Khi người nhiễm COVID-19 đã cách ly, theo dõi, điều trị đủ thời gian, đã được làm xét nghiệm bằng Test nhanh kháng nguyên theo đúng hướng dẫn hoặc xét nghiệm bằng RT-PCR vào ngày thứ 10 âm tính, Trạm Y tế đề nghị UBND xã ban hành quyết định kết thúc cách ly, chuyển sang theo dõi sức khỏe; tổ giám sát COVID-19 cộng đồng có trách nhiệm triển khai thực hiện.

4. Nhiệm vụ của Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú

4.1. Xác định, lập danh sách người nhiễm COVID-19 không triệu chứng quản lý tại nhà/nơi cư trú: Sau khi UBND ban hành quyết định cách ly tại nhà/nơi lưu trú, Trạm Y tế có trách nhiệm lập danh sách quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú. Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng có trách nhiệm theo dõi, giám sát hỗ trợ Trạm Y tế trong quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú (mẫu danh sách tại Phụ lục 02).

4.2. Hướng dẫn người nhiễm COVID-19 không triệu chứng theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú (hướng dẫn chi tiết theo Phụ lục 06 đính kèm)

 a) Theo dõi sức khỏe:

b) Hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt cho người nhiễm COVID-19.

c) Hướng dẫn cách sử dụng nhiệt kế.

d) Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú

4.3. Sử dụng thuốc cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng điều trị tại nhà/nơi cư trú

- Thuốc kháng vi rút Molnupiravir (dùng trong 05 ngày).

- Những người nhiễm có đủ tiêu chí để sử dụng thuốc kháng vi rút Molnupiravir theo quy định của Bộ Y tế, có đơn tự nguyện tham gia sẽ được nhân viên y tế cấp thuốc.

- Đây là thuốc kháng vi rút đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, người bệnh muốn sử dụng thuốc cần phải ký “Phiếu chấp thuận tham gia chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có sự kiểm soát tại cộng đồng cho người nhiễm COVID-19”. Uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên (loại 400mg/viên) hoặc mỗi lần 4  viên (loại 200mg/viên), dùng trong 05 ngày.

- Khi người nhiễm COVID-19 sử dụng gói thuốc kháng vi rút thì Trung tâm Y tế tuyến huyện có trách nhiệm phân công nhân viên y tế của trung tâm hoặc trạm y tế cấp xã theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với người nhiễm COVID19 không triệu chứng theo Sổ tay hướng dẫn Chương trình Molnupiravir của Bệnh viện Phổi Trung ương, tránh trường hợp sử dụng thuốc sai hướng dẫn, uống thuốc không đúng liều, không uống thuốc... (có Sổ tay hướng dẫn Chương trình kèm theo).

- Trong trường hợp các quy định và hướng dẫn sử dụng thuốc kháng vi rút Molnupiravir được Bộ Y tế thay đổi, điều chỉnh; Sở Y tế có trách nhiệm chủ động cập nhật, điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp.

4.4. Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên) cho người nhiễm COVID-19 vào ngày thứ 10 để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, cơ sở được phân công quản lý người nhiễm COVID-19 lập danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã để cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

 - Làm xét nghiệm hoặc hướng dẫn tự xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà/nơi cư trú với người nhiễm COVID-19 vào ngày thứ 10 cùng với người nhiễm hoặc khi có triệu chứng.

4.5. Xử trí cấp cứu, chuyển viện

- Cơ sở được phân công quản lý người nhiễm COVID-19 hướng dẫn người nhiễm khi có các dấu hiệu trở nặng như: sốt, ho, đau họng, khó thở nhẹ... thì thông báo ngay cho Trạm Y tế xã (qua số điện thoại đường dây nóng Bà: Đỗ Thị Thủy - Trạm trưởng Trạm y tế xã 0906 249 922) để được hỗ trợ, xử trí, cấp cứu hoặc chuyển viện kịp thời.

- Trong thời gian chờ đợi chuyển tuyến, Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 hướng dẫn, xử trí cấp cứu cho bệnh nhân.

- Bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ được chuyển đến cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện hoặc Bệnh viện COVID-19 số 01 tỉnh tùy theo tình trạng SpO2 và mức độ nguy cơ của người bệnh.

- Phương tiện vận chuyển: Khi người nhiễm COVID-19 không triệu chứng điều trị tại nhà/nơi cư trú cần chuyển tuyến tùy vào mức độ của người bệnh, khả năng đáp ứng của địa phương có thể sử dụng phương tiện chuyên dụng hoặc phương tiện cá nhân phù hợp.

4.6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

 - UBND xã có trách nhiệm công bố, thông tin rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên địa bàn để người dân biết và liên hệ (SĐT: Đ/c Hà Đức Hòa - Bí thư Đảng ủy - Trưởng BCĐ PC Dịch Covid-19 x㠖 0904 797 858 hoặc Đ/c Bùi Hữu Quyết - CT.UBND xã 0916 533 345).

 - Trạm Y tế xã có trách nhiệm cập nhật thông tin từ các cơ sở quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 trên địa bàn, lập danh sách và tổng hợp báo cáo danh sách quản lý lý người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú (theo Phụ lục 02) gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã và Trung tâm Y tế tuyến huyện vào 11h00' hàng ngày.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm y tế xã

- Là đầu mối tham mưu chuyên môn, triển khai phương án quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn xã. Quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động của nhân viên y tế và người có điều kiện tham gia tình nguyện sau khi đã được cấp có thẩm quyền huy động.

- Cử nhân viên y tế phối hợp tham gia giám sát việc tuân thủ nội quy cách ly (thực hiện cách ly trong phòng, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách với các thành viên khác trong gia đình, việc thu gom rác thải...).

- Vệ sinh khử khuẩn và thu gom, xử lý chất thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định.

- Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

- Tổng hợp, theo dõi, giám sát điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn xã. Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã theo định kỳ theo yêu cầu hoặc đột xuất khi có vấn đề phát sinh.

2. Công chức VP-TK (phụ trách tham mưu PCD Covid-19 của xã)

 - Xây dựng Phương án Quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã.

 - Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tổ giám sát các thôn, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Phương án; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ phòng, chống dịch và Chủ tịch UBND xã theo quy định.

3. Công chức Tài chính - kế toán

- Chủ trì, phối hợp với trạm Y tế, các ban, ngành, đơn vị, bộ phận có liên quan tham mưu UBND xã bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch, hướng dẫn việc thanh quyết toán theo quy định. Tham mưu cho UBND xây dựng dự toán, cân đối nguồn kinh phí và mua sắm đảm bảo các nguồn lực phục vụ công tác quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 không triệu chứng không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn.

- Xây dựng kinh phí hỗ trợ cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng lâm sàng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã.

4. Công chức Văn hóa - xã hội

- Chủ trì, phối hợp triển khai ứng dụng phần mềm quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng cách ly tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn.

 - Chủ động phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để cách ly y tế, quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn.

- Cập nhật nhanh chóng, chính xác tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên các Cổng thông tin, điện tử của xã.

- Thực hiện in ấn các tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT để phát cho người cách ly tại nhà và các đơn vị tham gia quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại nhà.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; ngăn chặn, xử lý các thông tin không đúng sự thật, tin giả, ... trên các trang mạng xã hội; không để xảy ra tình trạng hoang mang, lo lắng trong cộng đồng dân cư do thiếu thông tin, thông tin không minh bạch, chính xác.

5. Công an xã

- Chỉ đạo các lực lượng tham gia quản lý, giám sát người nhiễm COVID -19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú tuân thủ quy định và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

 - Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID- 19; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực quản lý, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú theo quy định.

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Tham gia công tác tổ chức, hậu cần tại địa bàn, tham gia công tác quản lý, giám sát người nhiễm COVID-19 không triệu chứng điều trị tại nhà/nơi cư trú.

7. Đối với BCĐ phòng chống dịch, Tổ giám sát Covid-19 xã

          - Tiến hành xác minh làm bản Cam kết thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú phòng, chống dịch COVID-19 (theo phụ lục 5a).

- Thực hiện đánh giá điều kiện cách ly, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú ( theo phụ lục 5b).

- Ra quyết định Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú đối với
người nhiễm COVID-19 trên địa bàn, thời gian thực hiện  cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, nơi lưu trú 10 ngày ( theo phụ lục 03).

- Phân công thành viên BCĐ phụ trách các đơn vị thôn phối hợp với tổ giám giám cộng đồng, quản lý, giám sát chặt chẽ các công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, nơi ở lưu trú.

- Lực lượng giám sát đảm bảo an ninh trật tự bao gồm: công an, lực lượng dân quân. Nội dung thực hiện: Dán biển cảnh báo theo quy định “ĐỊA ĐIẾM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; phân công công an viên, thôn đội trưởng, Tổ ANTT, ANXH tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, giám sát sự tuân thủ của người cách ly, đảm bảo người ở bên trong nhà không ra khỏi nhà/nơi cư trú và người bên ngoài không vào được bên trong.

- Lực lượng đảm bảo hậu cần: Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể và cộng đồng dân cư đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình trên (nếu có nhu cầu).

8. Đối với Tổ giám sát Covid-19 thôn

- Giám sát, quản lý chặt chẽ, không để người đang mắc bệnh Covid-19 ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú, thực hiện nghiêm Thông điệp “5K”.

 - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các thôn. Đồng thời, thông tin về trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú để mọi người cùng nhau phối hợp giám sát cũng như biết để tránh giao tiếp với người sống chung trong gia đình có người nhiễm COVID-19 trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú. Đồng thời là cầu nối giữa người cách ly, người ở cùng nhà với người cách ly với nhân viên y tế và chính quyền địa phương.

- Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà/nơi cư trú thông tin (họ tên, số điện thoại) của đầu mối tổ giám sát cộng đồng để liên hệ trong trường hợp cần thiết.

- Hướng dẫn các gia đình có người nhiễm COVID-19 không triệu chứng cách ly tại nhà/nơi cư trú cách vệ sinh và xử lý chất thải theo Phụ lục 07; Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà/nơi cư trú để xử lý theo quy định, định kỳ 01 lần/ngày.

9. Đề nghị Tiểu ban huy động xã hội hóa các nguồn lực và đảm bảo hậu cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: Tiếp tục huy động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của xã, trực tiếp hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật phẩm cho công tác quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng điều trị tại nhà/nơi cư trú.

Trên đây là Phương án Quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã; đề nghị các ban, ngành, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã và các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  

Danh sách tổ tư vấn điều trị F0 tại nhà

Đăng lúc: 04/03/2022 15:04:24 (GMT+7)

Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà trên địa bàn xã Thọ Hải

UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ THỌ HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  12/QĐ-UBND

 

Thọ Hải, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà trên địa bàn xã Thọ Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỌ HẢI

 

          Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

          Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

          Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch COVID-19”;

          Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm SARS-COV-2 tại nhà”;

          Căn cứ Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại  nhà;

          Căn cứ Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng;

          Căn cứ Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động;

          Căn cứ Quyết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị;

          Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc Phê duyệt Phương án quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn huyện Thọ Xuân;

          Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã, Trưởng trạm y tế  xã.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà trên địa bàn xã Thọ Hải gồm các ông, bà có tên sau:

                   1. Bà Đỗ Thị Thủy                          Trưởng trạm y tế xã       Tổ trưởng

                    2. Bà: Lê Thị Hoa                    Cán bộ Trạm y tế           Tổ viên

                   3. Bà Lê Thị Thủy                             Cán bộ Trạm y tế           Tổ viên

                   4. Bà Lê Thị Hương                 Cán bộ Trạm y tế           Tổ viên

                   5. Bà Lê Thị Ngọc                             Cán bộ Trạm y tế           Tổ viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà:

- Thực hiện theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà; trạm Y tế xã Thọ Hải; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- TT ĐU, HĐND,UBND (B/c);

- Tổ GS, TD người nhiễm covid 19( G/s)

- Tổ giám sát, xã thôn  (T/h);

 - Lưu: VP

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Hữu Quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI

Tổ tư vấn, chăm sóc người bệnh COVID-19

không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà

                        (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND  ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND xã Thọ Hải)

 

Stt

Họ và tên

Số điện thoại

Đơn vị phụ trách

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thủy

0906 249 922

Phụ trách chung

 

2

Lê Thị Hoa

0385 811 962

Thôn Hải Thành + Hải Mậu

 

3

Lê Thị Thủy

0904 767 974

Thôn Phấn Thôn

 

4

Lê Thị Hương

0961 891 415

Thôn Hương 1 + Hương 2

 

5

Lê Thị Ngọc

0789 077 455

Thôn Tân Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN

Quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng

tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã THỌ HẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/QĐ-UBND

ngày  18  tháng 02 năm 2022 của UBND xã Thọ Hải)

 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, mạnh trên diện rộng tại hầu hết các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, cũng như những diễn biến mới của dịch bệnh trên địa bàn huyện và xã trong những ngày qua. Nhằm giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19, đồng thời chủ động đáp ứng với tình huống dịch bệnh lây lan nhanh ra cộng đồng; UBND xã Thọ Hải ban hành Phương án “Quản lý, theo và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/ nơi cư trú trên địa bàn xã Thọ Hải”, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19 được tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất với dịch vụ y tế, chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cũng như các điều kiện nghỉ ngơi, sinh hoạt tại nơi cư trú để sớm phục hồi sức khỏe.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của người dân về phòng, chống dịch COVID-19 đối với xã hội.

 - Người nhiễm COVID-19 không triệu chứng được quản lý, theo dõi, chăm sóc y tế tại nhà/nơi cư trú theo đúng các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

2. Yêu cầu

- Sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan, đặc biệt là trạm y tế dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND xã và hướng dẫn chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện.

- Nâng cao hiệu quả điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú, giảm thiểu tối đa các trường hợp tử vong.

- Sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị người bệnh COVID-19.

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, lương thực, thực phẩm và các điều kiện phục vụ để chăm sóc tốt nhất cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

- Kích hoạt hoạt động các Trạm Y tế lưu động theo phương châm “4 tại chỗ” tổ chức quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

- Người nhiễm COVID-19 không triệu chứng đủ điều kiện cách ly tại nhà/nơi cư trú được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú; phải chấp hành nghiêm các quy định khi cách ly tại nhà/nơi cư trú.

- Đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID19.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Đối tượng áp dụng:

Người nhiễm COVID-19 không triệu chứng và tại nhà/nơi cư trú đáp ứng các tiêu chí kèm theo.

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn xã Thọ Hải.

3. Thời gian áp dụng:

- Bắt đầu thực hiện từ tháng 02/2022;

- Tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí cách ly người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng.

 4. Đơn vị thực hiện:

- Trạm y tế xã và các bộ phận, các đơn vị được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú (sau đây gọi tắt là Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú).

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã; các tổ giám sát thôn.

- Thành viên BCĐ PCD, Tổ giám sát Covid-19 thôn, Cán bộ, nhân viên trạm y tế và các lực lượng tình nguyện tham gia công tác quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú.

 III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đối tượng quản lý tại nhà/nơi cư trú, thời gian, điều kiện về cơ sở vật chất

1.1 Đối tượng quản lý tại nhà/nơi cư trú: Người nhiễm COVID-19 cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây sẽ được xem xét quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú:

 a) Tiêu chỉ lâm sàng

- Là người nhiễm COVID-19 (được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm Realtime RT- PCR hoặc xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên).

- Không có triệu chứng lâm sàng (đau họng, ho, sốt, khó thở...); sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2 từ 97% trở lên khi thở khí trời.

- Đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19;

- Trẻ em ≥ 03 tháng tuổi, người lớn < 49 tuổi;

- Chưa phát hiện bệnh lý nền (Danh mục các bệnh lý nền quy định tại Phụ lục 01);

- Không đang mang thai;

- Nếu mới sinh con thì đã được trên 42 ngày.

b) Khả năng người nhiễm COVID-19 tự chăm sóc:

- Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, giặt quần áo, vệ sinh cá nhân. Nếu người nhiễm không có khả năng tự chăm sóc thì gia đình phải có người đủ sức khỏe, có kiến thức phòng, chống dịch COVID-19, chăm sóc người nhiễm để hỗ trợ người nhiễm thực hiện các tiêu chí tại mục này. Chỉ bố trí một người chăm sóc và không thay đổi trong suốt thời gian cách ly để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

- Biết cách đo thân nhiệt.

- Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát. Khi có tình trạng cấp cứu, có sẵn và sử dụng được các phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính...

1.2. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Có nhà riêng dành cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng, có cửa sổ thông thoáng, có nhà vệ sinh riêng, có số điện thoại riêng, có sẵn số điện thoại của cơ sở y tế để liên hệ khi cần thiết.

- Có sẵn dung dịch khử khuẩn tay và bề mặt, nước súc họng hoặc nước muối sinh lý (0,9%).

 - Có các vật dụng tối thiểu: Khẩu trang y tế dùng 1 lần; găng tay y tế (tối thiểu đủ dùng cho người chăm sóc trong 2 tuần); nhiệt kế, máy đo huyết áp; thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy và các túi nilon để lót bên trong thùng.

- Dụng cụ cá nhân dùng riêng cho người nhiễm COVID-19: bàn chải răng, khăn tắm, khăn mặt, chậu tắm, giặt, bộ đồ dùng ăn uống, xà phòng (tắm, giặt), máy giặt (nếu có), dụng cụ phơi, sấy trang phục cá nhân.

- Có một số loại thuốc gồm thuốc nâng cao thể trạng như các loại vitamin, chất dinh dưỡng vi lượng.

1.3. Thời gian cách ly, theo dõi và điều kiện kết thúc cách ly

1.3.1. Thời gian cách ly: Cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú đủ 10 ngày;

1.3.2. Điều kiện kết thúc cách ly

- Không xuất hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh lý COVID-19 trong suốt thời gian cách ly.

- Có kết quả xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên bằng loại Test nhanh đã được Bộ Y tế cấp phép, do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nhiễm COVID-19 thực hiện có sự giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa của nhân viên y tế hoặc xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 10 Âm tính.

 - Người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú 7 ngày tiếp theo sau khi kết thúc thời gian cách ly tại nhà.

 2. Thẩm quyền ra quyết định quản lý, cách ly và điều trị tại nhà/nơi lưu trú: Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm ban hành quyết định quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi cưu trú và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú đối với người nhiễm COVID-19.

3. Quy trình chung về việc tiếp nhận, giải quyết, ban hành quyết định cách ly, theo dõi y tế; kết thúc cách ly, theo dõi y tế đối với người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi cư trú

3.1. Quy trình tiếp nhận, ra quyết định cách ly

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phát hiện có ca dương tính với COVID19, có thông tin tự khai báo y tế, kết quả truy vết của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; trong vòng 30 phút, Tổ thẩm định các điều kiện cách ly tại nhà/nơi cư trú do UBND xã thành lập (hai tổ do hai đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách) đến ngay nhà/nơi lưu trú của các trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú và triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

- Tiến hành thẩm định các điều kiện tại mục 1.1 phần III (theo Phụ lục 05B).

- Tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở vật chất nơi cách ly y tế mà người nhiễm COVID-19 đăng ký (theo Phụ lục 05A).

 - Tiếp nhận Đơn đăng ký cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú; ký các Bản cam kết theo quy định (theo Phụ lục 05A).

- Hướng dẫn người nhiễm COVID-19 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- UBND xã ban hành Quyết định cách ly y tế, điều trị tại nhà/nơi lưu trú đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 nếu Tổ thẩm định xác nhận đạt các điều kiện về tiêu chí lâm sàng và cơ sở vật chất (mẫu quyết định theo Phụ lục 03).

3.2. Quy trình đánh giá, kết thúc cách ly: Khi người nhiễm COVID-19 đã cách ly, theo dõi, điều trị đủ thời gian, đã được làm xét nghiệm bằng Test nhanh kháng nguyên theo đúng hướng dẫn hoặc xét nghiệm bằng RT-PCR vào ngày thứ 10 âm tính, Trạm Y tế đề nghị UBND xã ban hành quyết định kết thúc cách ly, chuyển sang theo dõi sức khỏe; tổ giám sát COVID-19 cộng đồng có trách nhiệm triển khai thực hiện.

4. Nhiệm vụ của Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú

4.1. Xác định, lập danh sách người nhiễm COVID-19 không triệu chứng quản lý tại nhà/nơi cư trú: Sau khi UBND ban hành quyết định cách ly tại nhà/nơi lưu trú, Trạm Y tế có trách nhiệm lập danh sách quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú. Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng có trách nhiệm theo dõi, giám sát hỗ trợ Trạm Y tế trong quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú (mẫu danh sách tại Phụ lục 02).

4.2. Hướng dẫn người nhiễm COVID-19 không triệu chứng theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú (hướng dẫn chi tiết theo Phụ lục 06 đính kèm)

 a) Theo dõi sức khỏe:

b) Hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt cho người nhiễm COVID-19.

c) Hướng dẫn cách sử dụng nhiệt kế.

d) Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú

4.3. Sử dụng thuốc cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng điều trị tại nhà/nơi cư trú

- Thuốc kháng vi rút Molnupiravir (dùng trong 05 ngày).

- Những người nhiễm có đủ tiêu chí để sử dụng thuốc kháng vi rút Molnupiravir theo quy định của Bộ Y tế, có đơn tự nguyện tham gia sẽ được nhân viên y tế cấp thuốc.

- Đây là thuốc kháng vi rút đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, người bệnh muốn sử dụng thuốc cần phải ký “Phiếu chấp thuận tham gia chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có sự kiểm soát tại cộng đồng cho người nhiễm COVID-19”. Uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên (loại 400mg/viên) hoặc mỗi lần 4  viên (loại 200mg/viên), dùng trong 05 ngày.

- Khi người nhiễm COVID-19 sử dụng gói thuốc kháng vi rút thì Trung tâm Y tế tuyến huyện có trách nhiệm phân công nhân viên y tế của trung tâm hoặc trạm y tế cấp xã theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với người nhiễm COVID19 không triệu chứng theo Sổ tay hướng dẫn Chương trình Molnupiravir của Bệnh viện Phổi Trung ương, tránh trường hợp sử dụng thuốc sai hướng dẫn, uống thuốc không đúng liều, không uống thuốc... (có Sổ tay hướng dẫn Chương trình kèm theo).

- Trong trường hợp các quy định và hướng dẫn sử dụng thuốc kháng vi rút Molnupiravir được Bộ Y tế thay đổi, điều chỉnh; Sở Y tế có trách nhiệm chủ động cập nhật, điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp.

4.4. Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên) cho người nhiễm COVID-19 vào ngày thứ 10 để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, cơ sở được phân công quản lý người nhiễm COVID-19 lập danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã để cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

 - Làm xét nghiệm hoặc hướng dẫn tự xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà/nơi cư trú với người nhiễm COVID-19 vào ngày thứ 10 cùng với người nhiễm hoặc khi có triệu chứng.

4.5. Xử trí cấp cứu, chuyển viện

- Cơ sở được phân công quản lý người nhiễm COVID-19 hướng dẫn người nhiễm khi có các dấu hiệu trở nặng như: sốt, ho, đau họng, khó thở nhẹ... thì thông báo ngay cho Trạm Y tế xã (qua số điện thoại đường dây nóng Bà: Đỗ Thị Thủy - Trạm trưởng Trạm y tế xã 0906 249 922) để được hỗ trợ, xử trí, cấp cứu hoặc chuyển viện kịp thời.

- Trong thời gian chờ đợi chuyển tuyến, Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 hướng dẫn, xử trí cấp cứu cho bệnh nhân.

- Bệnh nhân nhiễm COVID-19 sẽ được chuyển đến cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện hoặc Bệnh viện COVID-19 số 01 tỉnh tùy theo tình trạng SpO2 và mức độ nguy cơ của người bệnh.

- Phương tiện vận chuyển: Khi người nhiễm COVID-19 không triệu chứng điều trị tại nhà/nơi cư trú cần chuyển tuyến tùy vào mức độ của người bệnh, khả năng đáp ứng của địa phương có thể sử dụng phương tiện chuyên dụng hoặc phương tiện cá nhân phù hợp.

4.6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

 - UBND xã có trách nhiệm công bố, thông tin rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên địa bàn để người dân biết và liên hệ (SĐT: Đ/c Hà Đức Hòa - Bí thư Đảng ủy - Trưởng BCĐ PC Dịch Covid-19 x㠖 0904 797 858 hoặc Đ/c Bùi Hữu Quyết - CT.UBND xã 0916 533 345).

 - Trạm Y tế xã có trách nhiệm cập nhật thông tin từ các cơ sở quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 trên địa bàn, lập danh sách và tổng hợp báo cáo danh sách quản lý lý người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú (theo Phụ lục 02) gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã và Trung tâm Y tế tuyến huyện vào 11h00' hàng ngày.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm y tế xã

- Là đầu mối tham mưu chuyên môn, triển khai phương án quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn xã. Quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động của nhân viên y tế và người có điều kiện tham gia tình nguyện sau khi đã được cấp có thẩm quyền huy động.

- Cử nhân viên y tế phối hợp tham gia giám sát việc tuân thủ nội quy cách ly (thực hiện cách ly trong phòng, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách với các thành viên khác trong gia đình, việc thu gom rác thải...).

- Vệ sinh khử khuẩn và thu gom, xử lý chất thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định.

- Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

- Tổng hợp, theo dõi, giám sát điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn xã. Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã theo định kỳ theo yêu cầu hoặc đột xuất khi có vấn đề phát sinh.

2. Công chức VP-TK (phụ trách tham mưu PCD Covid-19 của xã)

 - Xây dựng Phương án Quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã.

 - Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tổ giám sát các thôn, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Phương án; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ phòng, chống dịch và Chủ tịch UBND xã theo quy định.

3. Công chức Tài chính - kế toán

- Chủ trì, phối hợp với trạm Y tế, các ban, ngành, đơn vị, bộ phận có liên quan tham mưu UBND xã bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch, hướng dẫn việc thanh quyết toán theo quy định. Tham mưu cho UBND xây dựng dự toán, cân đối nguồn kinh phí và mua sắm đảm bảo các nguồn lực phục vụ công tác quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 không triệu chứng không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn.

- Xây dựng kinh phí hỗ trợ cho người nhiễm COVID-19 không triệu chứng lâm sàng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã.

4. Công chức Văn hóa - xã hội

- Chủ trì, phối hợp triển khai ứng dụng phần mềm quản lý người nhiễm COVID-19 không triệu chứng cách ly tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn.

 - Chủ động phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để cách ly y tế, quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn.

- Cập nhật nhanh chóng, chính xác tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên các Cổng thông tin, điện tử của xã.

- Thực hiện in ấn các tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT để phát cho người cách ly tại nhà và các đơn vị tham gia quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 điều trị tại nhà.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; ngăn chặn, xử lý các thông tin không đúng sự thật, tin giả, ... trên các trang mạng xã hội; không để xảy ra tình trạng hoang mang, lo lắng trong cộng đồng dân cư do thiếu thông tin, thông tin không minh bạch, chính xác.

5. Công an xã

- Chỉ đạo các lực lượng tham gia quản lý, giám sát người nhiễm COVID -19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú tuân thủ quy định và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

 - Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID- 19; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực quản lý, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú theo quy định.

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Tham gia công tác tổ chức, hậu cần tại địa bàn, tham gia công tác quản lý, giám sát người nhiễm COVID-19 không triệu chứng điều trị tại nhà/nơi cư trú.

7. Đối với BCĐ phòng chống dịch, Tổ giám sát Covid-19 xã

          - Tiến hành xác minh làm bản Cam kết thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú phòng, chống dịch COVID-19 (theo phụ lục 5a).

- Thực hiện đánh giá điều kiện cách ly, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú ( theo phụ lục 5b).

- Ra quyết định Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú đối với
người nhiễm COVID-19 trên địa bàn, thời gian thực hiện  cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, nơi lưu trú 10 ngày ( theo phụ lục 03).

- Phân công thành viên BCĐ phụ trách các đơn vị thôn phối hợp với tổ giám giám cộng đồng, quản lý, giám sát chặt chẽ các công dân đang thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, nơi ở lưu trú.

- Lực lượng giám sát đảm bảo an ninh trật tự bao gồm: công an, lực lượng dân quân. Nội dung thực hiện: Dán biển cảnh báo theo quy định “ĐỊA ĐIẾM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; phân công công an viên, thôn đội trưởng, Tổ ANTT, ANXH tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, giám sát sự tuân thủ của người cách ly, đảm bảo người ở bên trong nhà không ra khỏi nhà/nơi cư trú và người bên ngoài không vào được bên trong.

- Lực lượng đảm bảo hậu cần: Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể và cộng đồng dân cư đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình trên (nếu có nhu cầu).

8. Đối với Tổ giám sát Covid-19 thôn

- Giám sát, quản lý chặt chẽ, không để người đang mắc bệnh Covid-19 ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú, thực hiện nghiêm Thông điệp “5K”.

 - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các thôn. Đồng thời, thông tin về trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú để mọi người cùng nhau phối hợp giám sát cũng như biết để tránh giao tiếp với người sống chung trong gia đình có người nhiễm COVID-19 trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà/nơi cư trú. Đồng thời là cầu nối giữa người cách ly, người ở cùng nhà với người cách ly với nhân viên y tế và chính quyền địa phương.

- Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà/nơi cư trú thông tin (họ tên, số điện thoại) của đầu mối tổ giám sát cộng đồng để liên hệ trong trường hợp cần thiết.

- Hướng dẫn các gia đình có người nhiễm COVID-19 không triệu chứng cách ly tại nhà/nơi cư trú cách vệ sinh và xử lý chất thải theo Phụ lục 07; Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà/nơi cư trú để xử lý theo quy định, định kỳ 01 lần/ngày.

9. Đề nghị Tiểu ban huy động xã hội hóa các nguồn lực và đảm bảo hậu cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: Tiếp tục huy động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của xã, trực tiếp hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật phẩm cho công tác quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng điều trị tại nhà/nơi cư trú.

Trên đây là Phương án Quản lý, theo dõi và điều trị người nhiễm COVID19 không triệu chứng tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn xã; đề nghị các ban, ngành, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã và các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ tiếp nhận: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0237 8933 161
Email: xuanlamubndthohai@gmail.com